Amdanom Ni

Cymdeithas dai elusennol yw Hafan Cymru sy’n cynnig tai â chymorth i ddynion, menywod, eu plant a phobl ifanc ledled Cymru. Rydym yn gweithio’n bennaf gyda rhai sy’n dianc rhag cam-drin domestig, gan eu helpu i adfer eu hannibyniaeth. Felly, rydym yn ymrwymo i achub bywydau ac yn teimlo’n angerddol am hynny.

Rydym yn cynnig pecyn llawn o gymorth i helpu pobl gyda rhychwant eang o anghenion, yn aml yn anghenion cymhleth neu luosog – gan gynnwys rhai sydd wedi dioddef o gam-drin corfforol, rhywiol neu seicolegol; rhai sy’n adfer eu hiechyd meddwl; cyn-droseddwyr; camddefnyddwyr sylweddau; rhai sy’n gadael gofal.

Ers ei sefydlu yn 1989, mae Hafan Cymru wedi mynd o nerth i nerth ac mae bellach yn cyflogi 150 o staff, gan ddarparu amrywiaeth o wasanaethau ar draws 16 o’r Awdurdodau Lleol yng Nghymru. Am ragor o wybodaeth am ein hanes, cliciwch yma.

Ein Hanes

1989

Cafodd Cymdeithas Tai Hafan (Hafan Cymru erbyn hyn) ei sefydlu yn sgîl darn o ymchwil o’r enw ‘Homes Fit For Heroines’ a oedd wedi ei wneud gan ein sylfaenydd, Cathy Davies, sydd bellach wedi ymddeol. O’r gwaith ymchwil hwn, gwelodd Cathy fod angen sefydlu Cymdeithas Dai i gynnig cartrefi a chymorth parhaus i fenywod a’u plant wrth adael llochesi. Cofrestrodd Cymdeithas Tai Hafan yn Gymdeithas Dai a llwyddo i gael benthyciad i godi dau gynllun tai yn Sir Gaerfyrddin a Chastell Nedd.

1990s

Ar ôl cydnabod bod gan lawer o fenywod anghenion lluosog o ganlyniad i fod mewn perthynas lle’r oedd cam-drin, fe wnaethon ni ehangu ein swyddogaeth i gynnwys anghenion pob menyw sy’n agored i niwed.

2007

Newid ein cyfansoddiad i roi cymorth i ddynion sy’n profi Cam-drin Domestig, dynion ifanc a rhieni sengl gwrywaidd.

2009

Cafodd y corff ei ailenwi yn Hafan Cymru. Mae ein his-deitl ‘Atal Camdriniaeth. Hybu Annibyniaeth’ yn cyfleu ein hangerdd tros arbed bywydau a gwyrdroi effeithiau dychrynllyd Cam-drin Domestig.

2017

Diweddarodd Hafan Cymru eu is-bennawd i “Adeiladu Cyfleoedd i Fyw'n Dda’ gan fod ein gwasanaethau yn anelu at ennill annibyniaeth a hunan-werth cleientiaid trwy deimlo'n ddiogel, datblygu'n bersonol a chysylltu â'u cymunedau.
Yn ystod yr amser hwn, gwnaethom hefyd ddiweddaru ein pedwar gwerth craidd: Tegwch, Amlochredd, Cael Uniondeb a Bod yn Ysbrydoledig.