Y Bwrdd Rheoli

Hugh Irwin

Cadeirydd

Hugh yw Rheolwr Gyfarwyddwr HICO, cwmni ymgynghori wedi’i leoli yng Nghymru sy’n darparu ystod eang o gymorth, cyngor a help ymarferol yn bennaf i’r sector cyhoeddus a sefydliadau nid er elw gan gynnwys y GIG, Awdurdodau Lleol, Cymdeithasau Tai, Darparwyr Gofal a Chymorth ac elusennau (https://hico.wales). Mae’n weithiwr cymdeithasol cofrestredig a hyfforddwr gweithredol ac mae ganddo hanes hir o gefnogi sefydliadau a sectorau i ddatblygu ffyrdd o weithio a strategaethau arloesol sy’n mynd i’r afael ag anghydraddoldebau ar draws sbectrwm eang o bynciau o ddigartrefedd i fynediad at ofal cymdeithasol ac anghydraddoldebau iechyd.

Mae’n dod â dealltwriaeth eang o agenda polisi cyhoeddus gyda chanolbwynt ar dai a gofal cymdeithasol; profiad o helpu arweinwyr i gael ffordd drwy systemau cymhleth o safbwynt eu dinasyddion; a chysylltu pobl, sefydliadau ac agendâu ar draws gwasanaethau cyhoeddus a’r trydydd sector.

Amie Chapman

Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid ac Archwilio

BA (Anrh.) Cyfrifeg a Chyllid, Aelod o ACCA ac Arweinyddiaeth a Rheolaeth Lefel 5

Cyfrifydd cymwysedig yw Amie sydd wedi gweithio mewn rolau cyllid am fwy na 14 blynedd – gan gynnwys saith mlynedd ym maes tai cymdeithasol. Mae Amie bellach yn Uwch-gyfrifydd Rheoli gyda Tai Cymunedol Tai Calon, lle mae hi’n gyfrifol am asedau a thai. Gellir dibynnu ar Amie i gael y maen i’r wal a chyflawni canlyniadau gwych. Hi sy’n darparu’r data, y cymorth a’r adroddiadau ariannol angenrheidiol i helpu gyda phenderfyniadau busnes pwysig. Mae hi’n croesawu pob her ac yn credu’n angerddol mewn gwelliant parhaus a sicrhau gwerth yr arian.

John Morgan

Mae John wedi ymddeol o fod yn Brif Weithredwr yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a bu gynt yn Gyfarwyddwr Meddygol a Seiciatrydd Ymgynghorol. Mae wedi profi bod ganddo sgiliau arwain a chynllunio strategol. Mae hefyd yn brofiadol wrth hyfforddi uwch-swyddogion gweithredol.

Shone Hughes

Pennaeth Staff Prifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yw Shone ac mae’n gweithio ar draws De Cymru. Mae ganddo brofiadau gyrfa eang, ar ôl gweithio i gwmnïau sy’n gweithredu ledled y Deyrnas Unedig, gan gynnwys NatWest ac ITV, a gweithio i wahanol sefydliadau yn y sector cyhoeddus, megis y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol a BNFL (Magnox). Mae’n gyfathrebwr tra phrofiadol ac yn un gwych am hyrwyddo a llywio newid mewn sefydliadau a chael pawb i gyfrannu ac ymddiddori yn y gwaith. Rydym hefyd yn gwerthfawrogi ei allu i feithrin a thyfu partneriaethau. Cymraeg yw iaith gyntaf Shone. Cafodd ei eni ar Ynys Môn ac mae’n rhannu’i amser bellach rhwng Sir Gaerfyrddin a Chaerdydd.

Bill Walden-Jones

Mae Bill wedi gweithio yn y sector elusennol ar hyd ei yrfa. Bu’n gweithio i Gyngor Ar Bopeth, NACRO ac am 11 mlynedd, hyd at 2014, bu’n Brif Weithredwr Hafal, yr elusen iechyd meddwl yng Nghymru, lle mae’n dal i weithio fel uwch-ymgynghorydd rhan-amser. Mae Bill hefyd yn un o Ymddiriedolwyr Bipolar UK. Yn 2015 dyfarnwyd MBE i Bill am wasanaethau i ddefnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl a gofalwyr.

Stacey Anastasi

Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu a Risg

BSC Anrhydedd – Polisi ac Arferion Tai; CMCIH

Mae Stacey wedi gweithio ym maes tai am 12 mlynedd, gan arbenigo mewn rheoli tai, diwygiadau lles a swyddi tai strategol. Mae gan Stacey ddiddordeb angerddol mewn sicrhau bod pawb yn byw mewn cartref diogel ac yn cael cyfleoedd i ddysgu, datblygu a gwella eu hunain. Mae Stacey bellach yn Rheolwr Tai â Chymdeithas Tai Cadwyn ar ôl gweithio cyn hynny i Gymdeithas Tai Dewis Cyntaf a Chyngor Caerdydd. Yn aelod o’r Sefydliad Tai Siartredig, mae ganddi radd Baglor Gwyddoniaeth (Anrhydedd) mewn Polisi ac Arferion Tai.

Jack Mansfield

BSc Mathemateg a Chymrawd Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr

Dechreuodd Jack ei yrfa gyda chwmnïau cyfrifyddu mawr lle y cymhwysodd yn gyfrifydd siartredig. Cyn dechrau’i “yrfa newydd” yn 2017 fel person cyllid dros dro, bu Jack yn gyfarwyddwr cyllid yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat. Bu’n gyfarwyddwr yn Nhŷ’r Cwmnïau am sawl blwyddyn gan weithio gyda nifer o’r timau a fu’n gysylltiedig â’r newid o drafodion papur i drafodion digidol yn y sefydliad. Mae gwaith gwirfoddol arall Jack yn cynnwys bod yn Drysorydd Age Cymru a helpu pobl i wella eu sgiliau darllen ac i ddefnyddio Saesneg yn well.

Kate Carr

Dechreuodd Kate ei gyrfa fel gohebydd gyda’r BBC ac aeth ymlaen i gyflawni uwch-rolau strategaeth, cyfathrebu ac ymgysylltu yn y sector cyhoeddus. Cynorthwyodd gyda’r gwaith o sefydlu Swyddfa’r Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf, fel Cyfarwyddwr Partneriaeth, Ymgysylltu a Chyfathrebu a bu’n Gomisiynydd Cynorthwyol yr Heddlu a Throseddau yn Ne Cymru. Mae Kate yn credu’n angerddol mewn creu cymunedau mwy diogel ac adeiladu sefydliadau cryf, cynaliadwy sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl. Mae hi bellach yn rhedeg cwmni Arc: Making the Difference Ltd gan helpu sefydliadau ac unigolion sy’n gweithio tuag at newid cynaliadwy.

Gareth Clubb

Yn ystod ei yrfa, mae ymrwymiad Gareth i gyfiawnder cymdeithasol wedi cynnwys gweithio ym meysydd datblygiad rhyngwladol, yr amgylchedd a gwleidyddiaeth. Trwy weithio i sicrhau newid o lawr gwlad hyd at lefel polisi, mae ganddo brofiad helaeth o arweinyddiaeth, trawsnewid sefydliadau, cyfathrebu a pholisi.

Mae Gareth yn gyn-gyfarwyddwr Cyfeillion y Ddaear ac yn gyn-brif weithredwr Plaid Cymru. Mae 'nawr yn arwain o ran newid yn yr hinsawdd ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Jamie Edwards

Mae Jamie yn Gyfarwyddwr Cwmni tra phrofiadol ac yn Rheolwr Prosiectau cymwys Prince2 sy'n rhedeg ymgynghoriaeth ysgrifennu ceisiadau arbenigol yn ogystal â busnes peirianneg sifil sy'n arbenigo mewn cynnal a chadw ffyrdd. Mae gan Jamie dros 25 mlynedd o brofiad yn helpu sefydliadau i dendro'n llwyddiannus am werth dros £100 miliwn o gontractau yn y sectorau cyhoeddus, preifat a nid-er-elw.

Yn ystod y cyfnod hwnnw, bu Jamie'n gweithio'n agos gyda sefydliadau megis Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol yng Nghymru, GIG Cymru ac amrywiaeth eang o gleientiaid, gan gynnwys Prifysgol Metropolitan Caerdydd, CBRE, Siemens, Coleg Sir Benfro, Proactis a llawr mwy. Mae Jamie yn strategydd busnes eithriadol o brofiadol sydd wedi helpu i lunio cynnig cystadleuol nifer o sefydliadau yng Nghymru, y DU a thramor.

Christian Davies

Mae Christian yn gyfreithiwr masnachol gyda dros 16 mlynedd o brofiad. Ar hyn o bryd, mae’n gweithio fel Uwch Gwnsler Cyfreithiol i fusnes gwasanaethau digidol, trawsnewid ac ymgynghori a restrwyd yn gyhoeddus. Cyn hynny gweithiodd Christian i Blake Morgan yng Nghaerdydd, gyda chleientiaid gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Byrddau Iechyd, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, elusennau, landlordiaid cymdeithasol a phrifysgolion.

Alan Brayley VR DL

Mae Alan yn entrepreneur llwyddiannus sydd wedi ennill sawl wobr fusnes ac yn cael ei gydnabod am ei gyflawniadau personol. Mae wedi bod yn rhedeg ei fusnes am dros 30 mlynedd, ar ôl dechrau gan gynhyrchu unedau gwydr dwbl wedi’i selio’n hermetig i gynhyrchu a gosod waliau llenni, drysau a ffenestri alwminiwm masnachol a domestig, a gwasanaethau a chynhyrchion cysylltiedig eraill – gan ei adeiladu yn fusnes sydd â throsiant o filiynau o bunnau.

Penodwyd Alan yn Gadeirydd fforwm Parc Busnes Gorllewin Abertawe, a phan oedd yn Llywydd Clwb Busnes Bae Abertawe, roedd yn allweddol yn ei gynnydd a’i ddod yn Glwb Busnes rhwydweithio mwyaf y rhanbarth, ble y mae’n parhau i fod yn aelod o’r bwrdd.

Mae hefyd yn weithredol iawn yn sector addysg Abertawe, o fod yn Gadeirydd a Llywodraethwr ysgol gynradd ac ysgol uwchradd leol, yn y drefn honno, i dderbyn statws cyswllt gan Brifysgol Abertawe.

Mae Alan yn Arglwydd Raglaw Gorllewin Morgannwg ac wedi’i enwebu yn Uchel Siryf ar gyfer 2024/2025. Mae’n gyn-filwr wrth gefn, ar ôl gwasanaethu fel troedfilwr am 20 mlynedd ac yn treulio llawer o’i amser yn cefnogi cyn-filwyr eraill ac yn codi arian i ABF The Soldiers Charity.

Suki Collins

Mae Suki yn Arweinydd Dylanwadol Global 500, Hyfforddwr Busnes a Hyfforddwr Gweithredol achrededig sydd wedi ennill sawl wobr.

Fel sylfaenydd a chyfarwyddwr Pebbles Systemic Coaching, mae Suki yn tynnu a manteisio ar dros 20 mlynedd o brofiad mewn rolau rheoli Adnoddau Dynol Uwch o fewn sefydliadau addysg uwch yn bennaf yn y sectorau Cyllid ac Ysgolion Meddygol, gan gynnwys cefnogi twf mewn incwm ysgol feddygol o £7M i £28M mewn 10 mlynedd.

Mae hi wedi gweithio fel hyfforddwr ers 1997. Mae’n arbenigo mewn Adnoddau Dynol, Datblygu Rheolaeth a Newid Sefydliadol. Canolbwynt ei gwaith Hyfforddi Systemig yw cefnogi unigolion, timau a sefydliadau i gyflawni eu llawn botensial. Mae Suki yn mwynhau gweithio gyda Phrif Swyddogion Gweithredol, Uwch Rheolwyr ac arweinwyr mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth (STEMM) ac wedi gweld yr elw sy’n dod o’r effaith cadarnhaol y mae Hyfforddi Systemig yn cael ar bob lefel.

Mae Suki yn parhau i weithio i’r Brifysgol ar sail rhan amser fel Swyddog Ymgysylltu Staff/Hyfforddwr Gweithredol, rôl a grëwyd i gynnig cymorth ymhlith newid trawsffurfiol mawr, gan gynnwys cynnydd mewn nifer y myfyrwyr a newid mewn arweinyddiaeth.

Deb Barrow

Mae Deb yn Aelod Siartredig o’r CIPD ac yn rhedeg ei Busnes Ymgynghori ym maes Adnoddau Dynol ei hun yn Sir Gaerfyrddin. Gyda gyrfa sy’n ymestyn dros y sectorau cyhoeddus, preifat ac elusennol, mae wedi ysgrifennu a rhoi ar waith Cynlluniau Cydraddoldeb i Wasanaethau Prawf a Heddlu Gorllewin Mersia yn ogystal ag arwain ar brosiectau cyflogadwyedd, ymgysylltu â’r gymuned a cham-drin domestig. Mae’n parhau i roi darlithoedd i israddedigion a mentora entrepreneuriaid ifanc o fewn cymunedau busnes a Phrifysgol Abertawe.