Y Bwrdd Rheoli

John Morgan

Cadeirydd

Mae John wedi ymddeol o fod yn Brif Weithredwr yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a bu gynt yn Gyfarwyddwr Meddygol a Seiciatrydd Ymgynghorol. Mae wedi profi bod ganddo sgiliau arwain a chynllunio strategol. Mae hefyd yn brofiadol wrth hyfforddi uwch-swyddogion gweithredol.

Amie Chapman

Trysorydd ac Is-gadeirydd

BA (Anrh.) Cyfrifeg a Chyllid, Aelod o ACCA ac Arweinyddiaeth a Rheolaeth Lefel 5

Cyfrifydd cymwysedig yw Amie sydd wedi gweithio mewn rolau cyllid am fwy na 14 blynedd – gan gynnwys saith mlynedd ym maes tai cymdeithasol. Mae Amie bellach yn Uwch-gyfrifydd Rheoli gyda Tai Cymunedol Tai Calon, lle mae hi’n gyfrifol am asedau a thai. Gellir dibynnu ar Amie i gael y maen i’r wal a chyflawni canlyniadau gwych. Hi sy’n darparu’r data, y cymorth a’r adroddiadau ariannol angenrheidiol i helpu gyda phenderfyniadau busnes pwysig. Mae hi’n croesawu pob her ac yn credu’n angerddol mewn gwelliant parhaus a sicrhau gwerth yr arian.

Shone Hughes

Pennaeth Staff Prifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yw Shone ac mae’n gweithio ar draws De Cymru. Mae ganddo brofiadau gyrfa eang, ar ôl gweithio i gwmnïau sy’n gweithredu ledled y Deyrnas Unedig, gan gynnwys NatWest ac ITV, a gweithio i wahanol sefydliadau yn y sector cyhoeddus, megis y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol a BNFL (Magnox). Mae’n gyfathrebwr tra phrofiadol ac yn un gwych am hyrwyddo a llywio newid mewn sefydliadau a chael pawb i gyfrannu ac ymddiddori yn y gwaith. Rydym hefyd yn gwerthfawrogi ei allu i feithrin a thyfu partneriaethau. Cymraeg yw iaith gyntaf Shone. Cafodd ei eni ar Ynys Môn ac mae’n rhannu’i amser bellach rhwng Sir Gaerfyrddin a Chaerdydd.

Steve Morgan

CIPD, cymwysterau DPP, Meistr yn y Gyfrai

Mae Steve yn Gymrawd CIPD a chanddo gymwysterau DPP a gradd Meistr yn y Gyfraith. Mae ganddo fwy na 30 mlynedd o brofiad o reolaeth adnoddau dynol yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Mae ganddo ddiddordeb a sgiliau neilltuol mewn materion cysylltiadau gweithwyr, newid sefydliadol a chyfraith cyflogaeth.

Bill Walden-Jones

Mae Bill wedi gweithio yn y sector elusennol ar hyd ei yrfa. Bu’n gweithio i Gyngor Ar Bopeth, NACRO ac am 11 mlynedd, hyd at 2014, bu’n Brif Weithredwr Hafal, yr elusen iechyd meddwl yng Nghymru, lle mae’n dal i weithio fel uwch-ymgynghorydd rhan-amser. Mae Bill hefyd yn un o Ymddiriedolwyr Bipolar UK. Yn 2015 dyfarnwyd MBE i Bill am wasanaethau i ddefnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl a gofalwyr.

Stacey Anastasi

BSC Anrhydedd – Polisi ac Arferion Tai; CMCIH

Mae Stacey wedi gweithio ym maes tai am 12 mlynedd, gan arbenigo mewn rheoli tai, diwygiadau lles a swyddi tai strategol. Mae gan Stacey ddiddordeb angerddol mewn sicrhau bod pawb yn byw mewn cartref diogel ac yn cael cyfleoedd i ddysgu, datblygu a gwella eu hunain. Mae Stacey bellach yn Rheolwr Tai â Chymdeithas Tai Cadwyn ar ôl gweithio cyn hynny i Gymdeithas Tai Dewis Cyntaf a Chyngor Caerdydd. Yn aelod o’r Sefydliad Tai Siartredig, mae ganddi radd Baglor Gwyddoniaeth (Anrhydedd) mewn Polisi ac Arferion Tai.

Jack Mansfield

BSc Mathemateg a Chymrawd Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr

Dechreuodd Jack ei yrfa gyda chwmnïau cyfrifyddu mawr lle y cymhwysodd yn gyfrifydd siartredig. Cyn dechrau’i “yrfa newydd” yn 2017 fel person cyllid dros dro, bu Jack yn gyfarwyddwr cyllid yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat. Bu’n gyfarwyddwr yn Nhŷ’r Cwmnïau am sawl blwyddyn gan weithio gyda nifer o’r timau a fu’n gysylltiedig â’r newid o drafodion papur i drafodion digidol yn y sefydliad. Mae gwaith gwirfoddol arall Jack yn cynnwys bod yn Drysorydd Age Cymru a helpu pobl i wella eu sgiliau darllen ac i ddefnyddio Saesneg yn well.

Kate Carr

Dechreuodd Kate ei gyrfa fel gohebydd gyda’r BBC ac aeth ymlaen i gyflawni uwch-rolau strategaeth, cyfathrebu ac ymgysylltu yn y sector cyhoeddus. Cynorthwyodd gyda’r gwaith o sefydlu Swyddfa’r Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf, fel Cyfarwyddwr Partneriaeth, Ymgysylltu a Chyfathrebu a bu’n Gomisiynydd Cynorthwyol yr Heddlu a Throseddau yn Ne Cymru. Mae Kate yn credu’n angerddol mewn creu cymunedau mwy diogel ac adeiladu sefydliadau cryf, cynaliadwy sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl. Mae hi bellach yn rhedeg cwmni Arc: Making the Difference Ltd gan helpu sefydliadau ac unigolion sy’n gweithio tuag at newid cynaliadwy.

Ffion Green

Rheolwr prosiectau profiadol yw Ffion y mae ei chryfderau’n cynnwys cyfathrebu, creu newid ymddygiad ac ymgysylltu â phrosiectau. Ffion yw Arweinydd Prosiectau tîm Rhwydweithiau Dŵr Gwastraff Dŵr Cymru, sy’n arwain ar gyflawni, ar lefel weithredol, ymgyrch “Stopio’r Bloc” arobryn y cwmni, sy’n dysgu cwsmeriaid a busnesau am eitemau na ddylid eu fflysio rhag blocio carthffosydd, er mwyn amddiffyn cartrefi ac amgylchedd Cymru rhag llygredd a llifogydd. Cyn hynny, bu Ffion yn gweithio yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r sector nid-er-elw, gan gynnwys tai cymdeithasol, adwerthu a gwleidyddiaeth.

Gareth Clubb

Yn ystod ei yrfa, mae ymrwymiad Gareth i gyfiawnder cymdeithasol wedi cynnwys gweithio ym meysydd datblygiad rhyngwladol, yr amgylchedd a gwleidyddiaeth. Trwy weithio i sicrhau newid o lawr gwlad hyd at lefel polisi, mae ganddo brofiad helaeth o arweinyddiaeth, trawsnewid sefydliadau, cyfathrebu a pholisi.

Mae Gareth yn gyn-gyfarwyddwr Cyfeillion y Ddaear ac yn gyn-brif weithredwr Plaid Cymru. Mae 'nawr yn arwain o ran newid yn yr hinsawdd ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Jamie Edwards

Mae Jamie Edwards yn Gyfarwyddwr Cwmni tra phrofiadol ac yn Rheolwr Prosiectau cymwys Prince2 sy'n rhedeg ymgynghoriaeth ysgrifennu ceisiadau arbenigol yn ogystal â busnes peirianneg sifil sy'n arbenigo mewn cynnal a chadw ffyrdd. Mae gan Jamie dros 25 mlynedd o brofiad yn helpu sefydliadau i dendro'n llwyddiannus am werth dros £100 miliwn o gontractau yn y sectorau cyhoeddus, preifat a nid-er-elw.

Yn ystod y cyfnod hwnnw, bu Jamie'n gweithio'n agos gyda sefydliadau megis Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol yng Nghymru, GIG Cymru ac amrywiaeth eang o gleientiaid, gan gynnwys Prifysgol Metropolitan Caerdydd, CBRE, Siemens, Coleg Sir Benfro, Proactis a llawr mwy. Mae Jamie yn strategydd busnes eithriadol o brofiadol sydd wedi helpu i lunio cynnig cystadleuol nifer o sefydliadau yng Nghymru, y DU a thramor.

Vicky Allen

Mae gan Vicky dros 13 mlynedd o brofiad yng Ngwasanaethau Plant awdurdodau lleol. Wedi gweithio mewn amryw o rolau, gan gynnwys rôl uwch-reoli, mae ganddi ddirnadaeth dda o'r broses o ddarparu gwasanaethau gofal cymdeithasol. Mae Vicky wedi arwain amrywiaeth eang o weithgareddau yn y maes hwn, gan ffocysu ar bopeth o sicrhau ansawdd i ailgynllunio gwasanaethau yn llwyr.

A hithau'n Gyfarwyddwr ei busnes hyfforddi ac ymgynghori ei hun, mae Vicky wedi cymryd rhan mewn prosiectau megis datblygu deunyddiau hyfforddi cenedlaethol i helpu i weithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) a Gweithdrefnau Diogelu Cymru, ac mae wedi cyflawni amrywiaeth eang o weithgareddau i archwilio gwasanaethau ac i helpu i'w gwella. Mae Vicky wedi chwarae rhan arweiniol yn adolygiadau cenedlaethol Llywodraeth Cymru, mae wedi helpu i ddatblygu gwasanaethau rhanbarthol, ac mae'n darparu gweithgareddau hyfforddi a datblygu ledled maes gofal cymdeithasol.

Mae Vicky hefyd yn gynghorydd academaidd ar gyfer Atal a Rheoli Heintiau ar raglenni Cymru gyfan i ddatblygu rheolwyr tîm a rheolwyr canol gofal cymdeithasol. Mae'n siaradwr Cymraeg rhugl, ac mae'n gweithio yn Gymraeg ac yn Saesneg, fel ei gilydd.