Bwrdd Gweithredol

Sian Morgan

Yn Brif Weithredwr arnom er Ionawr 2016, mae Siân yn gyfrifol am drefnu cynlluniau hirdymor a byrdymor y busnes a’u rhoi ar waith ar ran y Bwrdd Rheoli, ac yn ddolen gyswllt uniongyrchol hefyd rhwng y Bwrdd, y Tîm Gweithredol a gweithwyr y busnes.

Yn ystod ei gyrfa sy’n cwmpasu mwy na 40 mlynedd, mae Siân wedi gweithio i amryw o asiantaethau llywodraeth a sefydliadau sector preifat, gan arbenigo mewn tyfu a datblygu sefydliadau, meithrin partneriaethau ac annog mwy o bobl i gyfrannu.

“Rwy’n eithriadol o falch o Hafan Cymru. Rydym yn darparu gwasanaethau y mae angen mawr amdanynt ledled Cymru, gan gefnogi pobl sy’n wynebu sefyllfaoedd heriol gan gynnwys argyfyngau. Mae ein timau ymroddedig a theyrngar yn barod i wynebu pob her. Rydym yn gwerthfawrogi llais y bobl sy’n cael cymorth gennym a’m nod i yw parhau i wella effeithlonrwydd cyffredinol y busnes a datblygu ein gwasanaethau gan sicrhau bod pobl yn dal i fod wrth wraidd popeth a wnawn.”

Julie Phillips

Julie sy’n arwain datblygiad a chyflawniad Cynllun Strategol Ariannol Hafan Cymru.

Cyfrifydd Siartredig cymwysedig yw Julie a chanddi fwy na 30 mlynedd o brofiad cyfrifyddu ariannol. Dechreuodd ei gyrfa gyda PricewaterhouseCoopers (PwC) cyn symud i rôl uwch-reolwr yn y sector tai ar ddechrau 2000.

“I mi, bydd sicrhau cyllid cryf a chadarn a darparu dull effeithiol o reoli tai yn fodd i ni ddarparu gwasanaethau rhagorol i’r bobl sy’n cael cymorth gennym.”

Sharon Smith

Mae Sharon yn gyfrifol am ddatblygu a darparu ein holl wasanaethau yng Ngogledd Cymru a chynllun strategol rheoli tai.
Mae'n sicrhau bod ein gwasanaethau yn parhau i fodloni ein safonau cytundebol, ariannol ac ansawdd.

Mae gan Sharon fwy na 26 blynedd o brofiad yn y sector diogelu a cham-drin domestig, ac mae hi’n dod â’r cyfoeth o wybodaeth a sgiliau a ddatblygodd ar hyd ei gyrfa gyda hi.

“Rwy’n teimlo’n eithriadol o falch o fod yn rhan o dwf Hafan Cymru. Credaf mai ymroddiad ein timau a’u hymrwymiad i wneud gwahaniaeth yw calon y sefydliad, gan ganolbwyntio ar y pethau cadarnhaol y gall unigolion eu cyflawni, a chynllunio ar gyfer dyfodol mwy disglair.”

Necia Lewis

Necia sy’n gyfrifol am ddatblygiad a chyflawniad yr holl wasanaethau a gomisiynir yn Ne Cymru. Mae hi’n sicrhau ein bod ni’n darparu gwasanaeth o ansawdd uchel ar gyfer ein cleientiaid, yn unol â’n gofynion contractiol.

O ran ei chefndir, roedd Necia yn gweithio yn wreiddiol gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd mewn amryw o leoliadau. Mae ganddi fwy nag 16 mlynedd o brofiad o faterion cysylltiedig â VAWDASV (trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol), gwaith ymyrryd ac atal digartrefedd.

“Rwy’n falch iawn o fod yn gweithio i sefydliad sy’n rhoi’r cleient wrth wraidd popeth a wnawn, gan sicrhau effaith gadarnhaol sylweddol ar fywydau’r bobl a gefnogwn a’u teuluoedd.”

Andrew Jones

Andrew sy’n arwain ein Hadran Datblygu Busnes ac yn pennu cyfeiriad ein holl gynlluniau datblygu busnes, marchnata a chyfathrebu, a masnach.

Cyn ymuno â ni, roedd Andrew yn Rheolwr Datblygu Busnes Dimensions Cymru a Chanolfan Cydweithredol Cymru. Mae’n arbenigwr datblygu busnes llwyddiannus sy’n rhagori mewn cyflawni twf busnes parhaus a chynaliadwy.

“Mae’n fraint cael gweithio i gwmni sydd â’r fath uchelgais a phenderfyniad, y mae’i weledigaeth o ran twf yn seiliedig ar barhau i gyflwyno gwasanaethau o ansawdd uchel.”

Sara Sutton

Prif rôl Sara, fel Cynorthwyydd y Prif Weithredwr, yw cynorthwyo’r Prif Weithredwr a’r Bwrdd Rheoli â materion o ddydd i ddydd. Mae hi hefyd yn gweithio’n agos gyda’r Tîm Gweithredol ac aelodau o’r Tîm Uwch-reolwyr.

Mae Sara wedi bod yn cynorthwyo Prif Weithredwyr Hafan Cymru ers iddi ymuno â’r sefydliad yn 2008. Cyn gweithio i Hafan Cymru, roedd Sara yn gynorthwyydd personol a oedd yn helpu rheolwyr yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol fel.

“Rwy’n falch fy mod i’n gweithio i sefydliad mor rhyfeddol sy’n mynd o nerth i nerth.”

Aled Davies

Aled sy’n gyfrifol am weithrediad effeithiol Gwasanaethau Pobl Hafan Cymru. Mae hyn yn cynnwys Adnoddau Dynol, Iechyd a Diogelwch, Llywodraethiant a Sicrwydd Busnes, Hyfforddiant, Technoleg Gwybodaeth a Gwasanaethau Cwsmeriaid. Mae’n sicrhau bod y bobl iawn a chanddynt y sgiliau a’r ymddygiadau iawn ar waith i fodloni anghenion ein cleientiaid a’n cyd-weithwyr. Fe’i cefnogir gan dîm gwych o arbenigwyr sy’n rhoi cyngor, arweiniad a chymorth i’r busnes.

Mae gan Aled fwy na 30 mlynedd o brofiad o arwain timau Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol yn y sector preifat a’r sector cyhoeddus. Mae Aled, sydd â gradd Meistr mewn Adnoddau Dynol ac yn Gymrawd Siartredig CIPD, yn dod â phrofiad ac arbenigedd eang a gwerthfawr i Hafan Cymru.

“Credaf mai ansawdd a gallu ein pobl sy’n ein gosod ar wahân fel busnes. Sicrhau ein bod ni’n denu, yn datblygu ac yn cadw’r bobl iawn yw’r flaenoriaeth, ynghyd â llesiant ac ymgysylltiad y gweithwyr. Rwy’n credu’n angerddol mewn gwneud gwahaniaeth ac mae fy rôl gyda Hafan Cymru yn bendant yn fy ngalluogi i wneud hynny, er lles ein pobl, ein cleientiaid a’r sefydliad.”