Trais yn erbyn Rhieni a Cham-drin Rhieni gan Blant a’r Glasoed (CAPVA)

Cwrs hanner diwrnod

Trais yn erbyn rhieni a cham-drin rhieni gan blant a’r glasoed (CAPVA) yw’r math o drais teuluol mwyaf cudd, sy’n achosi’r stigma a’r camddealltwriaethau mwyaf. Mae’n batrwm o weithredoedd ymosodol, camdriniol a threisgar gan blant yn erbyn eu rhieni sy’n digwydd dros gyfnod estynedig.

Yn ôl ymarferwyr rheng flaen mae rhy ychydig o achosion CAPVA yn cael eu cofnodi o hyd, ond mae’n prysur gael ei gydnabod fel math o drais domestig sy’n effeithio’n helaeth ar deuluoedd.

Nodau’r Cwrs

 • Rhoi trosolwg o CAPVA
 • Galluogi’r cynrychiolwyr i adnabod arwyddion a symptomau CAPVA
 • Archwilio diffiniadau, acronymau a chwalu mythau
 • Ystyried yr effaith ar bobl ifanc ac oedolion 
 • Archwilio’r ffactorau risg ehangach.

LearninDeilliannau Dysgu

 • Deall pa mor gyffredin yw CAPVA
 • Adnabod yr emosiynau a’r ymddygiadau sy’n gysylltiedig â CAPVA
 • Deall yr effaith
 • Amlygu cysylltiadau â mathau eraill o gamdriniaeth 
 • Deall materion hysbysu a datgelu 
 • Gwybod ymhle y gellir cael adnoddau a chymorth.

“Yn fy ngwaith, rwy’n dod ar draws materion cam-drin oedolion gan blant/y glasoed. Mae’r addysg hon yn ddefnyddiol iawn. Fel gwasanaeth, rydym yn ymwybodol bod angen cynyddol am y cymorth hwn felly byddwn yn ffurfio gweithgor er mwyn camu ymlaen, gobeithio, yn y maes hwn.”