Masnachu Pobl a Chaethwasiaeth Fodern

HCwrs hanner diwrnod

*Opsiwn ar gyfer achrediad FfHC trwy Agored Cymru

Nodau’r Cwrs

  • Cynyddu ymwybyddiaeth o effaith masnachu pobl a chaethwasiaeth fodern 
  • Archwilio mathau o fasnachu
  • Archwilio mathau o gaethwasiaeth fodern
  • Archwilio’r cysylltiad rhwng cam-fanteisio’n rhywiol ar blant, masnachu pobl a chaethwasiaeth fodern.

Deilliannau Dysgu

  • Deall masnachu pobl a chaethiwo plant, pobl ifanc ac oedolion 
  • Deall sut y mae adnabod unigolyn sydd wedi’i fasnachu neu unigolyn sy’n cael ei ddal mewn caethiwed 
  • Deall rôl asiantaethau lleol a chenedlaethol o ran ymladd yn erbyn masnachu pobl a chaethiwo plant, pobl ifanc ac oedolion 
  • Deall sut y mae masnachu a chaethwasiaeth yn effeithio ar blant, pobl ifanc ac oedolion 
  • Deall cyfrifoldebau sefydliadol dros ymateb i faterion masnachu a chaethwasiaeth.