VAWDASV ac Anghenion Cymhleth

Cwrs hanner diwrnod

*Opsiwn ar gyfer achrediad FfHC trwy Agored Cymru

Mae’r cwrs hwn yn gyflwyniad i effaith trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol (VAWDASV) ar bobl ag anghenion cymorth lluosog sy’n cydfodoli. Mae’n meithrin dealltwriaeth o bwysigrwydd arferion gwrthwahaniaethol wrth weithio gydag unigolion sydd wedi profi VAWDASV ac arnynt anghenion cymorth lluosog sy’n cydfodoli. Mae hefyd yn addysgu sut y mae cynorthwyo’r bobl hyn. 

Mae’r cwrs yn edrych yn benodol ar effaith iechyd meddwl, camddefnyddio sylweddau, problemau digartrefedd/tai, cam-fanteisio, tlodi a’r system cyfiawnder troseddol.

CouNodau’r Cwrs

  • Adnabod y gwahanol anghenion cymorth sy’n cydfodoli mewn unigolion sy’n profi VAWDASV
  • Datblygu technegau i drin pobl yn gyfartal 
  • Datblygu gwybodaeth am gynorthwyo unigolion ag anghenion cymhleth sy’n profi VAWDASV.

LDeilliannau Dysgu

  • Deall effaith trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol (VAWDSV) ar unigolion sydd ag anghenion cymorth lluosog sy’n cydfodoli.
  • Deall pwysigrwydd arferion gwrthwahaniaethol wrth weithio gydag unigolion sydd wedi profi VAWDASV a chanddynt anghenion cymorth lluosog sy’n cydfodoli.
  • Deall sut i gynorthwyo unigolion sydd wedi profi VAWDASV ac anghenion cymorth lluosog sy’n cydfodoli.

“Darlun defnyddiol iawn o’r rhwystrau lluosog sy’n bodoli, o’r cymorth ar gyfer dioddefwyr trais domestig a rhai o’r atebion sydd wedi gweithio. Daliodd fy sylw trwy’r bore.”