Beth Rydyn Ni'n Ei Wneud

We offer a holistic approach to the provision of support for women, men and families with a wide range of Rydym yn cynnig dull cyfannol o ddarparu cefnogaeth i fenywod, dynion a theuluoedd sydd ag ystod eang o anghenion – gan gynnwys y rhai sy’n ddigartref, sydd wedi profi cam-drin domestig (gan gynnwys cam-drin corfforol, rhywiol neu seicolegol), sy’n gwella eu hiechyd meddwl, mae unigolion gyda materion camddefnyddio sylweddau a chyn-droseddwyr. Ein nod yw sicrhau y gall ein cleientiaid gynnal eu hunain mewn cartref annibynnol yn y gymuned.

Mae ein cynlluniau’n amrywio o ran eu natur, gallwn ddarparu tai â chymorth, cefnogaeth yn eich cartref eich hun, lloches ac ystod o brosiectau a rhaglenni. Mae gan bob unigolyn sy’n derbyn cymorth becyn cymorth wedi’i deilwra’n unigol sy’n diwallu eu hanghenion ac mae hyn yn galluogi pobl i ddatblygu’r sgiliau a’r hyder sydd eu hangen i sicrhau annibyniaeth ar wasanaethau.